Lidkerken


Geloofsgemeenschap Augustinus

Deze geloofsgemeenschap is ontstaan uit de kerkgangers en betrokkenen van de  in 2016 gesloten kerk van de paters Augustijnen. Het is een open katholieke gemeenschap die o.a  gevoed wordt door de Augustijnse spiritualiteit.
-wij willen een gastvrije plaats bieden aan zoekende mensen
-de mogelijkheid bieden om te luisteren en getuigen
-een verbinding leggen tussen traditie en vernieuwing en ons daarmee kwetsbaar opstellen
-kerk niet zien als machtsinstituut maar als gemeenschap van gelovigen en zoekenden
-liturgievieren in de vorm van Eucharistievieringen of woord- en communievieringen om ons levensverhaal te verbinden met het verhaal van God en Jezus Christus
Onze viering vinden elke zondag plaats om 9.30 uur in de kapel van Huize Glorieux, Geldropseweg 170, Eindhoven
website: https://www.augustinus-eindhoven.nl/

Christengemeenschap  Eindhoven

De Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing – wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven bijeenkomen. Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aards-vergankelijke, maar ook van de niet-zintuiglijke, geestelijke werkelijkheid, waarin de mens zijn oorsprong heeft. Juist door een religieus leven te leiden, kan een mens zich tussen geboorte en dood bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook – na het sterven – zijn bestemming is.
Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan het altaar, die in andere kerken de ‘mis’ of eredienst wordt genoemd en in de Christengemeenschap de naam mensenwijdingsdienst draagt. Het voltrekken van dit sacrament is niet alleen een zaak van de priester, maar net zozeer van de aanwezige gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend, draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van het sacrament.
De Christengemeenschap is geen protestants, geen rooms-katholiek en ook geen antroposofisch kerkgenootschap.
Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis (credo) en ook geen vaststaande geloofswaarheden (dogma’s), behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. Ze staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt.

Korte geschiedenis
Na de Eerste Wereldoorlog volgt een periode van heroriëntering zowel op maatschappelijk als religieus gebied. In dit klimaat richt zich een aantal studenten tot Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, met de vraag naar religieuze vernieuwing. Dit wordt concreet als Friedrich Rittelmeyer, een bekend theoloog en predikant in die tijd, zich verbindt met het initiatief. Met hulp van Rudolf Steiner ontstaan nieuwe vormen van de traditionele zeven sacramenten. Uiteindelijk, verspreid over een aantal dagen voltrekt Friedrich Rittelmeyer, in aanwezigheid van Rudolf Steiner, de verschillende delen van de mensenwijdingsdienst. Als stichtingsdatum geldt de dag waarop dit alles voltooid is: 16 september 1922.
Nu telt de Christengemeenschap ongeveer 320 gemeenten in 32 landen, verspreid over alle werelddelen.
De Gemeente Eindhoven is één van de 17 gemeenten in het Nederlandse taalgebied. Het is in feite een regionale gemeente, met circa 100 leden en 100 belangstellenden in een regio vanaf Den Bosch tot Maastricht en van Tilburg tot Venlo.

Adres: Michaëlkerk, Dorpstraat 122, Veldhoven.

Website: http://eindhoven.christengemeenschap.nl/ (tevens link naar de landelijke website)

Doopsgezinde Gemeente Eindhoven

Doopsgezinden kennen geen dogma’s en geen kerkelijk gezag. Met geen ander fundament dan Jezus Christus (1 Korintiërs 3:11) laten zij elkaar vrij in het geloof. Voor doopsgezinden staat de gemeente van gelovigen centraal, waarbinnen ieder lid gelijk is. Alle kerkelijke functies staan voor alle leden open. De beslissing om toe te treden tot de gemeente neemt ieder mens voor zichzelf. Daarom worden slechts mondige volwassenen gedoopt na een persoonlijke belijdenis.

Middelpunt van het gemeenteleven is de dienst op zondagmorgen. Van daaruit geven doopsgezinden hun leven vorm en laten zij in daden zien, wat hun geloof betekent. Geweldloosheid en hulpverlening zijn daarbij van oudsher belangrijke principes. Doopsgezinden voelen zich deel van de christenheid en op grond daarvan doen zij mee aan de oecumene, plaatselijk, landelijk en op wereldniveau.

Evangelische Broedergemeente

Informatie volgt

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

De lutheranen maken sinds 2004 deel uit van de Protestantse kerk. De lutherse traditie is gebaseerd op de inzet van Maarten Luther, die in de 16e eeuw de kerk wilde hervormen vanuit een hernieuwd begrijpen van het evangelie, de goede boodschap Gods.

Voor lutheranen ligt de kern van het geloof in de verkondiging van het Woord en de Sacramenten (doop en avondmaal). Hierin wordt Gods liefde voor de mens herkenbaar en ervaarbaar. Heel belangrijk voor de lutheranen is het besef dat we leven uit genade. Genade zegt dat wij onze betekenis of persoonlijke waarde niet kunnen verwerven door wat wij doen maar dat we, ondanks onze fouten, altijd weer door God met open armen als zijn geliefde kinderen worden aangenomen.

In de genade ervaren de Lutheranen een vrijheid, in geloof en doen. Die bevrijding geeft ons een stuk levensvreugde. Wij mogen hierbij genieten van de goede gaven van de schepping Gods. Vrijheid mag niet verward worden met vrijblijvendheid. Deze vrijheid vraagt van ons, vanuit ons geloof, open te staan voor de medemens en voor de wereld om ons heen. Het priesterschap van alle gelovigen maakt duidelijk dat eenieder verantwoordelijkheid draagt in de kerk.

www.lutherszuidnederland.nl

Grieks-Orthodoxe Kerk

Informatie volgt

De Kapel 

De Kapel, onderdeel van de Eindhovense Studenten Kerk,  heeft sinds 1980 ervaring met oecumene (verschillende levensbeschouwingen sámen). De wekelijkse viering op zondag in de Johanneskerk heeft de christelijke spiritualiteit als basis, al wordt er ook graag gebruik gemaakt van wijsheid uit andere tradities. Het was dan ook een logische stap om mede-oprichter te worden van het Platform Levensbeschouwing en Vrede (LEV), dat jaarlijks een vredesbezinning organiseert met inbreng van zoveel mogelijk levensbeschouwingen.
In De Kapel liggen maatschappelijke betrokkenheid en oecumene dicht bij elkaar. Open en transparant, uitnodigend en bevrijdend, een gemeenschapsgevoel biedend zoals we dat ook doen bij TINT, het door ons gesteunde studentenwerk. Ook daar hanteren we diezelfde waarden: vrijheid van denken, ruimte voor duizend bloemen om hun mooiste bloei te laten zien, maar ook aandacht voor wat niet zo lekker loopt. U bent van harte welkom bij onze zondagse vieringen, om 12.00 uur in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1C, Eindhoven. Zie ook de agenda op onze website: www.kapel-eindhoven.nl

Koptische Kerk

Informatie volgt

Leger des Heils

Informatie volgt

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena

Oud-Katholiek is katholiek met een open geest, waar geloven persoonlijk is, samen vieren en gesprek belangrijk en het evangelie onze leidraad is. De Oud-Katholieke Kerk is niet oud, maar beroept zich op de kerk van de eerste eeuwen voor haar inspiratie. De vroege kerk, de Bijbel en de kerkvaders geven ons richting.

In Eindhoven zijn we kerk met een grote regio: onze parochie omvat Eindhoven t/m Tilburg en Maastricht. Dat is heel uitdagend en brengt mensen uit allerlei verschillende achtergronden bijeen. We zijn een kleine groep en dit biedt geheel eigen mogelijkheden van gemeenschapsopbouw. We zijn samen sterk en weten ons verbonden met anderen in de oecumene en de stad. We staan niet op onszelf, we bestaan niet alleen omwille van onszelf. We zijn een klein en krachtig getuigenis van katholiciteit in Eindhoven en omgeving, als onderdeel van de kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Meer lezen?
Website Eindhoven: http://eindhoven.okkn.nl
Website landelijke kerk: www.okkn.nl

Protestantse Gemeente te Eindhoven

Meer weten?

Website Protestantse Gemeente Eindhoven: ww.pkn-einhoven.nl
Website landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl

Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Remonstranten vormen een christelijke kerk. Het geloof van Remonstranten is geworteld in het Evangelie van Jezus Christus: “Heb God en je naaste lief”. Dat is de kern van de boodschap van Jezus die we met elkaar levend houden. Tegelijkertijd onderzoeken we op wat voor wijze het christelijk geloof voor de 21e eeuw richtinggevend kan zijn. We nemen niet klakkeloos over wat eerdere generaties over het geloof gezegd hebben. We zijn bereid om de kerk te veranderen waar de tijd dat vraagt.  Sinds hun ontstaan zo’n vier eeuwen geleden, zijn de Remonstranten steeds het kleine eigenwijze zusje van de christelijke kerk geweest. Remonstranten leverden een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de theologie. Ze liepen voorop bij de toelating van vrouwen tot het ambt van predikant en waren een van de ‘founding members’ van de Wereldraad van Kerken.

Rooms-Katholieke Kerk

De Rooms-Katholieke kerk in Eindhoven bestaat uit twee parochies elk met meerdere deelkerken. 
Eindhoven zuid  heeft de St. Joris parochie met vijf kerken en Eindhoven noord de parochie St. Petrus Stoel te Antiochië met drie kerken.

De website voor zuid is: www.parochiesintjoris.nl
De website voor noord is: www.petrus-ehv.nl

Trinity Church Eindhoven

Trinity Church Eindhoven is an English speaking, international church (in Dutch, ‘kerk’). The congregation is made up of local residents and people from around the world who find themselves in the Eindhoven region of the Netherlands, or in nearby Belgium, and who want to worship and fellowship in English. We are part of the Anglican (Church of England) Diocese in Europe.
Our life contains many of the features common to local churches around the world such as Sunday worship, children’s ministry, youth ministry, small group life, a digital church newsletter, a variety of worship styles, an international young adults/students fellowship and opportunities for service. Trinity Church Eindhoven has a fulltime pastor.

Eindhoven Airport Gebedsruimte

Gebedsruimte airport

Op Eindhoven Airport bevindt zich een gebedsruimte die is ingericht door de Raad van Kerken van Eindhoven in samenwerking met het Interreligieus Platform. In deze gebedsruimte zijn mensen van alle religies en overtuigingen welkom. Reizen kan gepaard gaan met uiteenlopende emoties en gevoelens, dan kan een ogenblik van rust en stilte uitkomt bieden. Het is gebleken dat deze gebedsruimte zeer zinvol is.